Preguntes freqüents


El TJUE va sentenciar que s’havien de desenvolupar mesures efectives per a reduir la temporalitat. L’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública n’és la primera, de la qual deriva l’Acord de la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, inclòs dins el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears.

Redefineix la figura del funcionari interí, les modalitats de nomenament i el marc bàsic dels processos d’estabilització del personal temporal.

La llei està enfocada a estabilitzar el lloc de treball. Ara bé, l’ocupació de llocs de la mateixa especialitat o categoria es valorarà prioritàriament, sense vulnerar el principi bàsic d’igualtat d’oportunitats. Per tant, qualsevol persona podrà presentar-se a aquests processos. Però, lògicament, es preveuen mecanismes per a reconèixer l’antiguitat i altres mèrits de les persones que les han ocupades durant aquests anys.

Afecta les administracions signants. Les administracions locals que no en formen part són Alaró, Campos, Costitx, Deià, Escorca, Felanitx, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Montuïri, Muro, Sa Pobla, Ses Salines, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan, Santa Margalida i Sineu. Ara bé, si alguna d’aquestes administracions encomana la gestió dels processos d’estabilització al seu respectiu consell, també hi seran d’aplicació els criteris de l’Acord.

Si una administració no encomana la gestió, haurà de negociar en el seu àmbit els criteris per a l’estabilització de les places que compleixin els requisits prevists a la Llei 20/2021.

El Ple del Consell de Mallorca ha acceptat la gestió dels processos en dos plenaris. El 14 de juliol per a Artà, Búger, Consell, Estellencs, Lloret, Lloseta, Manacor, Mancomunitat del Raiguer, Porreres i Sencelles; i el 28 de juliol per a Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Campanet, Capdepera, Esporles, Felanitx, Inca Mancomunitat del Pla, Maria de la Salut, Pollença, Puigpunyent, Sa Pobla, Santa Maria, Ses Salines, Son Servera, Valldemossa i l’entitat local menor de Palmanyola.

A totes les administracions —organismes autònoms inclosos— així com els ens públics.

No: es tracta d’un procés extraordinari que ve acompanyat de canvis legislatius que pretenen impedir que les situacions que han duit a l’abús de la temporalitat es repeteixin.

Hi haurà 2 tipus de convocatòries:

  • pel sistema de concurs de mèrits
  • pel sistema de concurs oposició.

Ara bé, convé recordar que, paral·lelament, hi pot haver processos ordinaris per a places no afectades per l’estabilització, ja que els nomenaments per a ocupar places vacants de forma interina signats a partir del 8 de juliol de 2021 no poden tenir una durada superior als 3 anys, cosa que generarà la convocatòria dels processos ordinaris esmentats .

El llocs ocupats ininterrompudament almenys entre el 31 de desembre de 2017 i el 31 de desembre de 2020, a banda dels afectats per la Llei de pressuposts de 2017 i 2018.

Els llocs estructurals (encara que no figurin a la relació de llocs de treball o document de plantilla) ocupats de forma ininterrompuda abans des de l’1 de gener de 2016 i els estructurals ocupats per interins que ho són des d’abans d’aquesta data.

Està previst que es prengui possessió primer de les places afectades pel concurs de mèrits

Si. S’han de reunir els requisits d’accés a aquests llocs. L’única prohibició en la pròpia Administració és per al personal que ja sigui funcionari de carrera o personal laboral fix de l’administració convocant.

L’única excepció prevista de forma temporal és el requisit de català, per al personal que presti serveis a l’administració convocant. Hi ha un termini de dos anys per a acreditar-lo.

Sí. Només cal acreditar els requisits corresponents. També s’hi poden presentar persones que mai hagin fet feina mai a les administracions.

Els mèrits professionals poden arribar a donar 45 punts. Els altres mèrits, 55. Entre aquests altres, compten els triennis.

Si vols ampliar aquesta informació, consulta aquest document.

Constarà de dues fases: la d’oposició (que val 60 punts) i la de mèrits (que en val 40).

Si vols ampliar aquesta informació, consulta aquest document.

Les esmenes del defectes de la declaració responsable es refereixen a errors materials produïts en aquesta declaració. S’ha d’entendre per errors materials els errors produïts com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta les valoracions d’un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit o d’haver calculat de manera incorrecta el punts corresponents als mèrits.

El procés d’estabilització és un únic procés amb dos sistemes d’accés diferents, que suposen dues convocatòries que es publiquen el mateix dia. Cada convocatòria és un procés diferent. En primer lloc es resoldrà el procés selectiu del concurs de mèrits i posteriorment es duran a terme les proves del procés de concurs oposició.

Els criteris establerts a l’Acord només seran d’aplicació per a les administracions que no disposin d’Acord propi, o prèvia negociació en el seu àmbit.

En aquelles administracions en què hi hagi una regulació pròpia establerta amb anterioritat a la data de l’Acord, els criteris d’aquest Acord seran d’aplicació supletòria.

Es constituirà una borsa única, que serà la del procés de concurs oposició. Només en aquells supòsits en què no hi hagi una convocatòria de places pel sistema de concurs oposició es podrà establir una borsa d’interins provinent del sistema d’accés per concurs de mèrits.

L’aspirant que superi el procés farà cessar l’interí que ocupa el lloc. Aquest perdrà la condició de funcionari interí o laboral temporal. Podrà reclamar la indemnització prevista per la llei.

A elecció dels aprovats i d’acord amb la puntuació obtinguda.

És una única prova tipus test, eliminatòria, referida al temari general. La puntuació mínima per a aprovar és de 21 punts sobre un total de 60 punts possibles.

A1: 30 temes

A2: 20 temes

B: 18 temes

C1: 15 temes

C2: 10 temes

AP: 5 temes

Sí. Les administracions faran pública una base de dades de preguntes abans de finalitzar el mes d’octubre de 2022, amb quatre possibles respostes per a cada pregunta, de les quals només una serà correcta. No s’indicarà quina és la correcta.

Ja està definit el nombre de preguntes per a cada grup o subgrup:
A1: 2.000 preguntes.
A2: 1.500 preguntes.
B: 1.000 preguntes.
C1: 750 preguntes.
C2: 600 preguntes.
AP: 300 preguntes.

S’ha de publicar a les pàgines web de totes les administracions adherides.

Les convocatòries han d’incloure els requisits prevists a la llei. En el supòsit de Serveis Generals de la CAIB , han d’incloure el nombre de places, el grup, el cos, l’escala, l’especialitat o la categoria professional i l’illa de destinació. No és necessari identificar els llocs de treball que més endavant s’oferiran els aspirants que hagin superat el procés selectiu.

Mantindrà actualitzada una pàgina web i oferirà un servei d’orientació i informació a les seus de l’EBAP de Palma, Maó i Eivissa.

En primer lloc, cal recordar que no s’ha de presentar documentació, sinó només el model d’autobarem mitjançant la declaració responsable, que es pot modificar fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. Cal presentar la sol·licitud i el comprovant de pagament de taxes. Convé marcar l’opció que es puguin consultar les dades per a obtenir informació sobre els requisits.

Si no estam segurs que la sol·licitud amb el full d’autobarem i el pagament de la taxa s’ha realitzat correctament, és recomanable repetir la sol·licitud des del començament.

No s’ha d’aportar cap documentació, només la declaració responsable —que ha d’incloure  el full d’autobarem i la declaració de compliment dels requisits, amb la sol·licitud signada i el pagament de les taxes.

No. Aquelles persones que no es presentin als processos perdran el dret d’indemnització, corresponent a 20 dies de salari per any treballat amb el topall de 12 mesos.