Primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’estabilització

El passat 1 de juliol va tenir lloc la primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’estabilització, amb presència de l’STEI Intersindical. S’hi varen tractar, entre d’altres, les qüestions següents:

 1. CALENDARITZACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 

En aquest cas, resta pendent de l’acord que es farà entre les diferents administracions.

 1. DESCENTRALITZACIÓ D’ESPAIS 

En aquests moments es treballa en comissió tècnica entre les administracions i la Conselleria d’Educació per definir els espais on es podrien fer les proves a la Part Forana de Mallorca.

 1. MODEL DE SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA

També es treballa en comissió tècnica i està pendent de l’acord intern entre les administracions.

 1. MODEL FULL AUTOBAREM

Pendent de l’acord intern entre les administracions públiques, es treballa en dos models: un de genèric i un amb especificitats per a administracions locals.

 1. BASE DE PREGUNTES

 • Previsió d’avançament de la publicació de les preguntes a l’1 d’octubre de 2022.

 • Es confirma que publicaran les possibles respostes, de les quals una serà la correcta.

 • La base de preguntes i respostes dels temaris de serveis generals serà a càrrec de l’EBAP. 

 • La base de preguntes i respostes dels temaris de les administracions locals serà a càrrec de cada administració local o de qui tingui l’encomanda de gestió.

 • Equips tècnics de les administracions respectives participen en l’elaboració d’aquestes bases. Es valora la participació de la UIB en aquest procés d’elaboració.

 1. INTERPRETACIONS I ACLARIMENTS DE L’ACORD D’ESTABILITZACIÓ

Sobre el barem:

En la propera setmana es proposarà una interpretació tècnica de valoració de les puntuacions, ja que s’ha d’aclarir en el cas de serveis prestats en llocs d’administració especial.

Sobre la condició d’aspirant i requisits:

S’estudia que els aspirants que, havent presentat sol·licitud en els dos processos, assoleixin plaça de funcionari de carrera o de personal laboral fix en el concurs de mèrits, atès que ja restaran exclosos de presentar-se al concurs oposició, puguin reclamar el retorn de la taxa que hagin abonat.

Pel que fa no tenir la condició de personal funcionari o no tenir la condició de personal laboral fix de l’administració a què s’opta, s’interpreta com a l’ajuntament al qual s’ opta, per tant poden presentar-se a altres ajuntaments.

Sobre l’art. 16 (terminis):

Les convocatòries de concurs de mèrits i de concurs oposició es publicaran per separat, tot i que encara queda pendent de definir si serà en el mateix moment.

 Sobre l’art. 16.17 (terminis):

S’entén que qui no es presenti a la presa de possessió desisteix.

 1. ALTRES INTERPRETACIONS DEL DECRET LLEI

Sobre comissions de serveis a Serveis Generals: el personal funcionari haurà de romandre en el lloc base de serveis generals un mínim de 3 anys.

 1. PREGUNTES FREQÜENTS I  DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

L’STEI Intersindical és l’únic sindicat que va aportar una bateria de preguntes elaborada a partir d’un procés participatiu amb tots els delegats i delegades que té a les administracions locals.

NOTA IMPORTANT: La setmana del 4 al 8 de juliol està previst que el Govern publiqui un web específic amb:

a. Una selecció de les 26 preguntes que hem tramès a la Comissió.

b.  Les interpretacions tècniques de l’Acord que passin per la Comissió de Seguiment, de les qual us hem fet un extracte aquí.

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry